Centrum LOG-EDU

...zamerané na dieťa...

Naše služby

Čomu sa venujeme a čo u nás nájdete?

  • stimulačné aktivity zameraná na rozvoj rečových schopností
  • pomoc pri zlepšovaní artikulácie
  • kurzy predčitateľských schopností
  • tréning pozornosti
  • rozvoj grafomotoriky, priestorovej orientácie, sluchového a zrakového vnímania, pamäti,
  • rozvíjanie predmatematických predstáv a matematických schopností,
  • pomoc deťom s poruchami učenia,
  • vyučovanie nemeckého jazyka pre rôzne vekové skupiny

O nás

Mgr. Lucia Novotná — logopéd

Telefón

0903 128 567

E-mail

centrum.log.edu@gmail.com

Adresa

Štefánikova č.25
949 01 Nitra